Tytuł projektu

„Wzrost jakości i dostępności e-usług medycznych poprzez wdrożenie systemu on-line w Ober Clinic”

Cel główny projektu

Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez placówkę medyczną Ober Clinic sp. z o.o. mieszkańcom powiatu m.st. Warszawa poprzez wdrożenie usług on-line, obejmujących interakcję transakcyjną, usprawniających proces udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zwiększających efektywność ich realizacji przy wykorzystaniu TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne).

Cele szczegółowe projektu

  1. Stworzenie infrastruktury techniczno – informatycznej, umożliwiającej świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie jakości.
  2. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego opartego na zaawansowanych TIK w placówce Ober Clinic celem zwiększenia jakości usług zdrowotnych świadczonych dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego.
  3. Wprowadzenie do oferty e-usług medycznych w placówce Ober Clinic celem poprawy dostępności do oferty mieszkańcom Województwa Mazowieckiego.

Wskaźniki produktu

  1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 8 szt.
  2. Przestrzeń dyskowa serwerowni – powiększona zostanie w wyniku projektu do 3 TB

Wskaźnik rezultatu

  1. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych – 1 szt.

 

Całkowita wartość projektu 998 760,00 PLN

Kwota kwalifikowana 998 760,00 PLN

Kwota dofinansowania  z UE  799 008,00PLN