W związku z realizacją projektu „Wzrost jakości i dostępności e-usług medycznych poprzez wdrożenie systemu on-line w Ober Clinic” dofinansowanego w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługidla Mazowsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,

Ober Clinic sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących opracowania oraz wdrożenia systemu e-usług medycznych.

Ober Clinic formularz wykonawcy-1

Ober_zapytanie ofertowe_v2

Wzór umowy do oferty

Zamawiający publikuje niniejszym odpowiedzi na pytania Oferentów. Informujemy, że pytania wpłynęły po terminie przewidzianym w art. 38 ust .1 przywołanej w Zapytaniu ofertowym Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jednak z uwagi na duże zainteresowanie i w trosce o dobór najbardziej konkurencyjnej oferty Zamawiający zdecydował się odpowiedzieć i przedłużyć termin składania ofert do dnia 23 sierpnia do godziny 12:00.

Odpowiedzi na pytania oferentów

Przedstawiamy wyniki konkursu:

wynik konkursu

Przedstawiamy protokół z postępowania:

protokół postępowania

Sprostowanie w ramach zapytania ofertowego nr 2/2016 z dnia 12.08.2016 r.

W związku z umieszczeniem w dniu 12.08.2016 na stronie internetowej   www.oberclinic.pl  przez Ober Clinic Sp. z o.o. zapytania ofertowego nr 2/2016 dotyczącego opracowania oraz wdrożenia systemu e-usług medycznych poniżej dodaje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa  w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3):

Główny kod CPV związany z zapytaniem :  48000000-8   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. Pozostałe kody CPV:  48820000-2  Serwery, 30200000-1 Urządzenia komputerowe, 30214000-2 Stacje robocze, 30232100-5 Drukarki i plotery, 30216130-6 Czytniki kodu kreskowego, 32420000-3 Urządzenia sieciowe, 31154000-0 Bezprzestojowe źródła energii, 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków, 30231310-3 Wyświetlacze płaskie, 39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne, 48620000-0 Systemy operacyjne, 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe, 72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania, 72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania, 72000000-5 Usługi informatyczne, 77263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania.