Dzieci i młodzież, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia są uprawnione do korzystania z szeregu bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Warto zapamiętać, co przysługuje naszych pociechom, zanim przestąpimy próg przychodni lekarskiej lub gabinetu stomatologicznego. W dzisiejszym artykule zamieszczamy pełną listę świadczeń finansowanych ze środków publicznych oraz informujemy, jakie dokumenty należy ze sobą posiadać, aby móc z nich skorzystać.

Zgłoś swoje dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego od razu po urodzeniu

Każde nowonarodzone w Polsce dziecko powinno zostać niezwłocznie zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Od razu po narodzinach należy poinformować swojego płatnika składek, którym najczęściej jest pracodawca o pojawieniu się nowego członka rodziny, którego chcemy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku, kiedy oboje rodzice nie pracują, dziecko mogą zgłosić ubezpieczeni dziadkowie. Pamiętajmy również o tym, że w przypadku zmiany pracy zostaniemy wyrejestrowani z ubezpieczenia, a w celu ponownej rejestracji musimy zgłosić się do nowego pracodawcy.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dzieci i młodzież mają prawo do:

 • korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej zarówno jako osoby zgłoszone do ubezpieczenia, jak i niezgłoszone, które mają obywatelstwo polskie i nie ukończyły 18. roku życia (art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a);
 • dodatkowych świadczeń lekarza dentysty i dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych;
 • leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu ortodontycznego do zdejmowania jedno i dwuszczękowego (do ukończenia 12 roku życia)
 • bezpłatnej kontroli i naprawy aparatu raz w roku po zakończeniu leczenia (do ukończenia 13 roku życia);
 • dodatkowych materiałów stomatologicznych (do ukończenia 18 roku życia);
 • znieczulenia ogólnego przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych i kompozytowych materiałów światłoutwardzalnych do wypełnień – dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 16 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16 roku życia do ukończenia 18 roku życia, a także osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18 rok życia – jeżeli wynika to ze wskazań medycznych;
 • zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego;
 • zestawów infuzyjnych (wkłuć) do osobistych pomp insulinowych, 10 sztuk – zgodnie z zaleceniami lekarza, raz na miesiąc przy leczeniu cukrzycy typu I przy pomocy pompy insulinowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, do 26. roku życia;
 • zwolnienia z odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci, sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci i sanatorium uzdrowiskowym – dla dzieci i młodzieży do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia lat 26, dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku, a także dzieci uprawnione do renty rodzinnej (art. 33 ust. 4);
 • zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” osoby do ukończenia 18 roku życia posiadające zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, mają prawo do świadczeń poza kolejnością. Uprawnienia na rzecz dziecka obejmują w szczególności diagnostykę prenatalną, świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego,  wsparcie psychologiczne, rehabilitację leczniczą,  zaopatrzenie w wyroby medyczne, opiekę paliatywną i hospicyjną, dodatkowe wyroby medyczne określone przepisami.

Zadbaj o dokumenty potwierdzające uprawnienia dziecka do skorzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ

W celu potwierdzenia uprawnienia dziecka do skorzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ na każdą wizytę powinniśmy zabrać ze sobą:

 • W przypadku dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia – dokument stwierdzający tożsamość np. dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna lub skrócony odpis aktu urodzenia,
 • Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń w znieczuleniu ogólnym i zwolnienia z odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci, sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci i sanatorium uzdrowiskowym – dla dzieci i młodzieży do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia lat 26 jest orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, wydanym przed ukończeniem 16. roku życia.

Znajomość listy bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia jest niezwykle ważna. Gwarancja opieki medycznej w dzień i w nocy, bilanse zdrowia, szczepienia ochronne, zabiegi stomatologiczne, obecność higienistki lub pielęgniarki w szkole to tylko część uprawnień, które przysługują naszym pociechom. Warto wiedzieć, na jakie konsultacje i zabiegi możemy liczyć, aby móc w przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności np. w rejestracji móc powołać się na obowiązujące przepisy.